BPD ontwikkelt nieuw duinlandschap in Monster

1 juni '21

‘’Een gebied dat ecologisch gezien zo optimaal mogelijk wordt ontwikkeld, waardoor woningbouw één op één samengaat met de natuur’’, dat is de unieke opdracht die BPD voor De Nieuwe Duinvallei in aanvang heeft gesteld. Tussen de Molenslag en het benzinestation aan de Rijnweg ligt de locatie Watergat. Voor eeuwen was dit gebied een prachtig duinlandschap met duinwallen, dat langzaam is getransformeerd naar grond voor de Westlandse tuinbouw. Nog niet zo heel lang geleden stonden op deze plek ‘’kassen’’. De locatie was echter te klein voor efficiënte duurzame glastuinbouw. Daarom heeft de gemeente Westland het zuidelijk deel langs de Rijnweg (circa 4 hectare) in 2009 de bestemming ‘’uit te werken woongebied’’ gegeven. BPD gaat hierin nog een stap verder en heeft voor De Nieuwe Duinvallei - natuurherstel - als voorwaarde gesteld.

Als grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland is BPD trots op deze plek aan de Monsterse duinen een uniek stukje Westland te mogen creëren. Met de nieuwe plannen wordt het voormalige Watergat teruggegeven aan de bewoners van Monster. Er ontstaat een bijzonder duinlandschap waar plek is voor bewoners en bezoekers. Westlanders hebben behoefte aan groen en wonen in een natuurlandschap. Dit respecteren we en hier gaan we voorzichtig mee om. Nieuwe bewoners wonen hier straks midden in de natuur, samen met de rugstreeppad, lepelaars, zilverreigers, scholeksters en kievieten. De Slaperdijk (hondendijk) valt buiten het plangebied en blijft in deze vorm bestaan.