Van Tuin naar Duin

Duinvallei Watergat staat van oudsher bekend als tuinbouwgebied. Tot eind jaren negentig werd het beeld van de locatie hierdoor gedomineerd. De kassen stonden als het ware voor de deur van de bewoners aan de Rijnweg en zorgden ook voor lichtvervuiling. De oude ‘warenhuizen’ zijn vanaf 2006 verwijderd om verrommeling tegen te gaan. Hierdoor is tijdelijk een leeg gebied ontstaan. Er is vooralsnog gekozen om geen kassen meer op deze plek terug te plaatsen. Krijgt het gebied in de toekomst de bestemming woon- en verblijfgebied, dan wordt het karakter van het huidige Watergat vriendelijker en natuurrijker en semi-openbaar voor het publiek.

image alt

Eerste opzet

In 2015 heeft BPD samen met de klankbordgroep Monster-Noord een eerste plan ontwikkeld dat als stedenbouwkundig ontwerp aansloot bij de huidige bebouwing van de buurt tussen de Rijnweg en de Haagweg. In dit plan waren 147 grondgebonden woningen opgenomen in diverse hoogtezones en een appartementengebouw. Circa 20% van het plan was gereserveerd voor groene openbare ruimte. Ondanks dat het ontwerp in samenspraak tot stand was gekomen werd het niet breed omarmd en is het niet tot uitvoering gebracht.

Het vervolg

Met de kennis van de (duin)historie van de locatie heeft BPD Gebiedsontwikkeling voor het nieuwe plan natuurherstel én ruimte als belangrijke centrale thema’s benoemd. Het stedenbouwkundig ontwerp heeft in de nieuwe opzet een open structuur gekregen, waarin circa 50% van het gebied gereserveerd is voor nieuw duinlandschap. De overige ruimte is beschikbaar voor bebouwing, die past in deze natuurlijke setting. Op basis van het nieuwe ontwerp wonen straks zowel de bestaande bewoners van de Rijnweg als de bewoners van De Nieuwe Duinvallei aan nieuw te creëren duingebied. De nieuwbouwwoningen krijgen open terrassen en tuinen die aansluiten op de natuur, auto’s gaan uit het zicht en doorzichten blijven bestaan door het creëren van woonclusters en bouwvolumes van laag naar hoog. Door de optimalisatie van het plan krijgen de huidige bewoners, nieuwe bewoners en bezoekers van het gebied veel woon- en recreatiekwaliteit. Met De Nieuwe Duinvallei wordt historisch duingebied teruggegeven aan de bewoners van Monster.

  Lees het interview met de stedenbouwkundige
  Lees het interview met de ecoloog