Onderzoek naar aanwezigheid rugstreeppad

7 maart '23

Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Aqua-Terra Nova (ATN) heeft eerder onderzoek gedaan naar beschermde diersoorten in De Nieuwe Duinvallei. Zij hebben aangegeven dat het niet uitgesloten is dat de rugstreeppad in het gebied aanwezig is. Daarom zijn begin oktober paddenschermen geplaatst in het gebied. ATN heeft de vangemmers dagelijks gecontroleerd op padden en andere amfibieën. De afgevangen dieren zijn volgens protocol uitgezet in het naastgelegen Natura2000-gebied.

image alt

Vangst

Een maand lang is gemonitord welke dieren leven in het gebied. Er zijn uiteindelijk 3 rugstreeppadden gevangen, een paar honderd gewone padden en een tiental salamanders. Deze dieren zijn vervolgens met veel zorg uitgezet.
Nadat er 5 opeenvolgende dagen geen rugstreeppad meer gevangen is, is het aannemelijk dat deze beschermde diersoort zich niet meer bevindt in het gebied. Daarmee is het onderzoek beëindigd en het gebied ‘vrijgegeven’. De schermen blijven voorlopig nog wel staan en er zijn grondwallen geplaatst zodat eventueel achtergebleven fauna het gebied uit kan.

Flora- en faunawet

De voorgenomen inrichting van een gebied wordt beoordeeld op het effect op de aanwezige beschermde soorten. Indien er sprake is van negatieve effecten voor deze soorten, moet er volgens de natuurwetgeving gemitigeerd of gecompenseerd worden. Mitigatie betekent dat het werk aangepast moet worden zodat er geen sprake is van negatieve effecten. Een voorbeeld is werken buiten het broedseizoen. Kan er niet gemitigeerd worden dan zal compensatie uitgevoerd moeten worden. Dit betekent veelal het aanleggen van vervangende natuur.

Biotopen

In het nieuwe duinlandschap zullen op termijn verschillende biotopen ontstaan. Biotopen zijn leefgebieden waar bepaalde planten en dieren geheel in de natuurlijke omgeving zijn ingepast. Amfibieënsoorten zoals bruine en groene kikker en rugstreeppad kunnen zich hier dan opnieuw vestigen.

  Lees meer nieuws
  De visie op het plan